Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgiftspolicy


Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap, KSLS, vet hur viktigt det är med integritet för våra medlemmar och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. KSLS hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.


Personuppgiftsansvar


KSLS är registeransvarig för dina personuppgifter och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


Kontaktuppgifter

Kristianstads SLS

Lilla Bangårdsgatan 1A

291 32 Kristianstad

Sverige

Föreningsnummer: 13619

Organisationsnummer: 838200-8806

 

Du kan kontakta oss på kansli@ksls.se. Vi kan också nås på telefon 044-217502 under våra öppettider.


Insamling av personuppgifter


Vad en personuppgift är


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.


Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in


KSLS får in personuppgifter i första hand direkt från dig. Uppgifter som samlas in i vårt medlemsregister i samband med t. ex en bokning av kurs. När du bokar samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress för deltagaren. Om bokningen omfattar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet/barnen.


Samtalsinspelning


När du ringer till oss så kan det hända att vi spelar in ditt samtal. Detta gör vi för att kunna använda samtalet i internt utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi samlar också in och lagrar alla de personuppgifter som förekommer under samtalet. Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in. Du har också rätt att begära att en inspelning raderas. Vi sparar inspelningarna i max 1 år.


Uppgifter som samlas in från någon annan än dig


Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtligas samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår, samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Detsamma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan det hända att vi kompletterar och uppdaterar dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.


Hantering och lagring av personuppgifter 

KSLS rättsliga grund att behandla dina personuppgifter


KSLS behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis villkoren för en bokning.


Administration av din beställning/bokning


​För att kunna leverera det du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används t. ex. för att färdigställa grupper, ordna aktiviteter och för att genomföra betalningen av det du har beställt.

Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, eller andra verifieringar av betalkort.


Medlemsvård


Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor eller synpunkter. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.


Utskick av information


När du har bokat något hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din kommande aktivitet. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. inställd/ändrad tid. Sådan information kan skickas via e-post, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS. 


Lagkrav


Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.


Lagringstider


​KSLS sparar dina personuppgifter så länge som du inte meddelar att du vill bli borttagen eller det som krävs för ändamålet med behandlingen. Telefonsamtal som spelas in i sparas i max 1 år.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.


Utlämning av personuppgifter 

Avtalspartners och IT-leverantörer


Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.


Interna IT-system


Internt hanterar vi personuppgifter i vår medlemsdatabas, i våra bokningssystem och i vårt bokföringsprogram. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster eller produkter du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor i samband med detta. I dessa system kan samtliga personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.


Leverantörer av reserelaterade aktiviteter


För att kunna genomföra en del av de aktiviteter vi gör använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.


Boende


Vi anlitar ibland boende under våra aktiviteter. Dessa får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen och adress och kontaktuppgifter för ansvarig ledare.


Resebolag


Resebolagen får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive bolag. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen och adress och kontaktuppgifter för ansvarig ledare.

 

Handlingsagenter


Beroende på vilket resebolag som används för resan och vilken plats resan avgår ifrån anlitas olika handlingsagenter för att utföra tjänster kopplade till resan. Det kan t.ex. handla om incheckning och bagagehantering. I samband med utförande av dessa tjänster kan handlingsagenten få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.


Övriga


Om du är med i andra aktiviteter via KSLS kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att genomföra aktiviteten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla deltagare och adress och kontaktuppgifter för ansvarig ledare.


Utlämning till tredje land


Om KSLS genomför aktivitet utanför EU/EES-området kan det förekomma att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land KSLS överför dina personuppgifter till har KSLS en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter. Vilket KSLS självklart gör.


Dina rättigheter 

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke


Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på sportsadmin.se, ksls.se eller vid kontakt med oss.


Återkallelse av samtycke


Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.


Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig


Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Du skriver och begär ett registerutdrag från KSLS. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till KSLS”.


Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i Artikel 15, The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)


Så här kan du skriva:


Personuppgiftsutdrag - till KSLS


Härmed ansöker jag om information enligt Artikel 15, GDPR.


........................................................................…

(Ort och datum)


..........................................................................

(Namnteckning)


.........................................................................

(Namnförtydligande, personnummer och adress.)


…………………………………………………………………….

(e-mail/telefonnummer)


Rätt till kontroll över dina personuppgifter


Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.


Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet


Om du anser att KSLS behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.


Uppdateringar i vår personuppgiftspolicy


Vi kan behöva uppdatera vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar sker, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 
Sponsorer